Program I Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”


Do pobrania: program konferencji oraz lista posterów

27-09-2015

13:00-15:00

Rejestracja uczestników

15:00-15:20

Otwarcie Konferencji

Sesja: Synteza, charakterystyka i zastosowanie

Przewodniczący: dr inż. Michał Strankowski

15:20-15:40

R. Górniak, S. Lamperski

Badanie właściwości podwójnej warstwy elektrycznej wodnych roztworów elektrolitów na elektrodzie grafenowej metodą Monte Carlo w wielkim zespole kanonicznym

15:40-16:00

H. Grajek, Ł. Farczak, T. Wawer, P. Jabłoński, M. Purchała, J. Choma

Charakteryzacja właściwości adsorpcyjnych i energetycznych utlenionego i zredukowanego grafenu

16:00-16:20

P. Dąbrowski, M. Rogala, I. Własny, P.J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski, M. Kopciuszyński, M. Jałochowski, W. Strupiński,
J.M. Baranowski, Z. Klusek

Modyfikacja własności elektronowych grafenu

16:20-16:40

A. Podborska, M. Kawa, M. Bobruk, K. Pilarczyk, M. Luty‑Błocho, K. Lewandowska, K. Szaciłowski

Nowa metoda otrzymywania zredukowanego tlenku grafenu w postaci stabilnej zawiesiny w wodzie

16:45-18:30

Sesja posterowa z poczęstunkiem

28-09-2015

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

Sesja: Program GRAF-TECH

Przewodniczący: dr hab. Henryk Grajek

9:00-9:20

M. Jakubowska

Przewodzące pasty i atramenty na bazie grafenu

9:20-9:40

E. Mijowska, M. El Fray, J. Podolski, K. Penkala

Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej

9:40-10:00

K. Pietrzak, W. Olesińska, C. Strąk, R. Siedlec, A. Gładki

Modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej miedzi poprzez nanoszenie rozproszonego rGO

10:00-10:20

I. Krucińska, M. Puchalski, E. Skrzetuska, Z. Draczyński, J. Jagiełło,

M. Aksiesionek, L. Lipińska, Z. Sieradzki, K. Kołodziejczyk, P. Dąbrowski, I. Własny, M. Rogala, Z. Klusek

Metody antyelektrostatycznego i sensorycznego wykończenia tekstyliów z włókien syntetycznych z użyciem grafenu

10:20-10:40

G. Gawlik, A. Piątkowska

Warstwy wielokrotne grafenu CVD – wzrost od góry czy od dołu?

10:40-11:00

Przerwa kawowa

Sesja: Program GRAF-TECH

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

11:00-11:20

M. Strankowski, Ł. Piszczyk, B. Woźniak, E. Grzesiak, M. Babral

Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu

11:20-11:40

P. Kaźmierczak, J. Binder, K. Boryczko, T. Ciuk, W. Strupiński, R. Stępniewski, A. Wysmołek

Separacja sygnałów zależnych od kierunku i prędkości cieczy generowanych w grafenowym czujniku przepływu

11:40-12:00

J. Sobieski, J. Baranowski, I. Pasternak, W. Strupiński

Epitaksjalny wzrost grafenu na wielkoformatowych miedzianych podłożach

12:00-12:20

J. Podolski

Zastosowanie reakcji izotermicznej RPA (Recombinase Polimerase Amplification) do detekcji bakterii i wirusów w mikromacierzach DNA i jej potencjalne zastosowanie w biosensorze grafenowym.

12:20-14:00

Przerwa obiadowa

Sesja: Synteza, charakterystyka i zastosowanie

Przewodniczący: dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

14:00-14:15

M. Kurcz, A. Huczko

Szybka synteza struktur grafenopodobnych

14:15-14:30

P. Wiśniewska, P. Kaźmierczak, J. Binder, W. Strupiński, R. Stępniewski, A. Wysmołek

Wpływ roztworów wodnych na elektroniczne i optyczne właściwości grafenu epitaksjalnego hodowanego na SiC

14:30-14:45

K. Urbaś, M. Jędrzejczak, R. Rakoczy, E. Mijowska

Funkcjonalizacja tlenku grafenu magnetycznymi nanosferami i lekiem antynowotworowym

14:45-15:00

M. Aleksandrzak, M. Onyszko, E. Mijowska

Otrzymywanie, charakterystyka i potencjalne zastosowania grafenu i jego pochodnych

15:00-15:15

M. Sieradzka, R. Fryczkowski, B. Fryczkowska, C. Ślusarczyk, J. Janicki

Niskotemperaturowa redukcja tlenku grafenu (GO) z różnych rozpuszczalników

15:15-15:30

M. Kawa, K. Bąk, K. Pilarczyk, A. Podborska, K. Szaciłowski

Wpływ warunków syntezy na odległości między płaszczyznowe w tlenku grafenu

17:15-19:30

Rejs statkiem

20:00

Uroczysta kolacja - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

29-09-2015

Sesja: Właściwości grafenu i jego pochodnych

Przewodniczący: dr hab. Maria A. Augustyniak-Jabłokow

9:00-9:45

Wykład plenarny

A. Babiński

Rozpraszanie Ramana w atomowo cienkich warstwach chalkogenków metali przejściowych

9:45-10:05

P. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, I. Własny, Z. Klusek

„Bizmuten”: własności elektronowe dwuwymiarowego bizmutu w strukturze czarnego fosforu

10:05-10:25

M. Inglot

Termoelektryczne własności czystego i domieszkowanego grafenu

10:25-10:45

K. Oganisian, P. Głuchowski, K. Orzechowski, W. Stręk

Obserwacja ujemnego współczynnika załamania w nanokompozycie grafenowo ferrytowym w obszarze RF

10:45-11:10

Przerwa kawowa

Sesja: Właściwości grafenu i jego pochodnych

Przewodniczący sesji: dr hab. Adam Babiński

11:10-11:30

M.A. Augustyniak-Jabłokow, R. Strzelczyk, M. Maćkowiak, K. Chybczyńska, Ł. Majchrzycki, L  Smardz, I. Olejniczak

Magnetyczne własności czystego i modyfikowanego grafenu

11:30-11:50

M. Rogala, P.J. Kowalczyk, P. Dąbrowski, I. Własny, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, S. Pawłowski, G. Dobiński, M. Smolny, I. Karaduman, L. Lipińska, R. Koziński, K. Librant, J. Jagiełło, J.M. Baranowski, K. Szot, Z. Klusek

Grafenowe układy pamięciowe: rola wody w przełączaniu rezystywnym w tlenku grafenu

11:50-12:10

A. Jamróz, A. Majewski

Ordering in binary BxC1-x, NxC1-x and ternary B0.25N0.25C0.5 honeycomb graphene-like alloys

12:10-12:30

K. Lewandowska, K. Pilarczyk, A. Podborska, M. Lis, K. Szaciłowski

Właściwości fotoelektrochemiczne tlenku grafenu modyfikowanego pochodnymi chinonów w kontekście zastosowań w optoelektronice

12:30-12:50

R. Fryczkowski, M. Sieradzka, B. Fryczkowska, Cz. Ślusarczyk, J. Janicki

Włóknotwórcze kompozyty polimerowe zawierające grafen

12:50-14:00

Przerwa obiadowa

Sesja: Właściwości grafenu i jego pochodnych

Przewodniczący: prof. Jacek A. Majewski

14:00-14:15

S. Drewniak, T. Pustelny, I. Pasternak, A. Krajewska

Wrażliwość grafenu na zmianę składu otaczającej go atmosfery

14:15-14:30

M. Biegun, X. Shi, M. Wojtoniszak, M. Onyszko, K. Urbaś, M. El Fray, K. Penkala, J. Podolski, E. Mijowska

Zastosowanie funkcjonalizowanego grafenu w glukometrii

14:30-14:45

K. Wiwatowski, M. Twardowska, A. Prymaczek, J. Sommerkamp, P. Nyga, S. Maćkowski, I. Kamińska

Przekaz energii w nanostrukturach grafenowych

14:45 -15:00

J. Kierdaszuk, P. Kaźmierczak, A. Drabińska, K. Korona, A. Wysmołek, M. Kamińska, I. Pasternak, A. Krajewska, K. Pakuła, Z.R. Żytkiewicz

Znaczne wzmocnienie intensywności widm ramanowskich grafenu przełożonego na nanodruty z azotku galu

15:00-15:15

K. Pietrzak, A. Gładki, K. Frydman, D. Wójcik‑Grzybek.

Pożądane cechy chemiczne i fizyczne form grafenowych stosowanych w otrzymywaniu proszków kompozytowych z osnowami Ag i Cu

15:15-15:30

G. Rut, A. Rycerz

Transport pseudodyfuzyjny i magnetoprzewodność dysku Corbino w dwuwarstowym grafenie

15:30-15:45

A. Prymaczek, K. Ciszak, M. Nyk, S. Winters, I. Kamińska, G.S. Duesberg, D. Piątkowski, S. Maćkowski

Proces up-konwersji w strukturze hybrydowej złożonej z nanokryształów α-NaYF4:Er3+/Yb3+, srebrnych nanodrutów oraz grafenu

15:45-16:00

M. Twardowska, I. Kamińska, J. Niedziółka‑Jönsson, S. Maćkowski

Transfer energii w nanostrukturach hybrydowych zawierających zredukowany tlenek grafenu

16:00

Zakończenie konferencji