JĘZYK
Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski.
Dopuszczalne jest również wygłaszanie referatów i przygotowanie posterów w języku angielskim.

SESJE
Program konferencji będzie obejmował:
– sesje plenarne, w ramach których zostaną wygłoszone referaty zaproszonych wykładowców,  
– sesje tematyczne, na których przewidywane są prezentacje wybranych prac zgłoszonych na konferencję,
– sesję plakato, na której prezentowane będą pozostałe zgłoszone prace.

Referaty:
Czas trwania referatu plenarnego - 30 min
Czas trwania referatu z sesji tematycznej - 15 min + 5 min dyskusja
Sesja posterowa: 
Maksymalne rozmiary posteru  - format A0 (pionowo)

PUBLIKACJE
Dodatkowo zachęcamy do nadsyłania materiałów w formie pełnotekstowej publikacji naukowej według formatu Polish Journal of Chemical Technology (IF 2014: 0,536). Artykuły pasujące tematycznie do profilu czasopisma, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną w nim opublikowane.
Artykuły należy nadsyłać poprzez stronę: www.editorialsystem.com/pjct, w uwagach wpisując "grafen2d 2016". 

PREZENTACJA FIRM
Zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty firmy zaangażowane w badania nad materiałami dwuwymiarowych lub zainteresowane udziałem w takich badaniach, jak również wdrażaniem technologii opartych na tych materiałach.

W II Krajowej Konferencji "Grafen i inne materiały 2D" udział wzięli: