JĘZYK
Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

SESJE
Program konferencji będzie obejmował:
– sesje plenarne, w ramach których zostaną wygłoszone referaty zaproszonych wykładowców,  
– sesje tematyczne, na których przewidywane są prezentacje wybranych prac zgłoszonych na konferencję,
– sesję plakato, na której prezentowane będą pozostałe zgłoszone prace.

Referaty:
Czas trwania referatu plenarnego - 30 min
Czas trwania referatu z sesji tematycznej - 15 min + 5 min dyskusja
Sesja posterowa: 
Maksymalne rozmiary posteru  - format A0 (pionowo)

PREZENTACJA FIRM
Zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty firmy zaangażowane w badania nad materiałami dwuwymiarowych lub zainteresowane udziałem w takich badaniach, jak również wdrażaniem technologii opartych na tych materiałach.